top of page

Pracodawca nie wypłacił feriepenger? Co możesz zrobić?


Zbliża się dla wielu z nas wyczekiwany dzień jakim jest wypłata feriepenger a być może już niektórzy je otrzymali.Większość firm stosuje praktykę wypłaty wynagrodzenia urlopowego w czerwcu wraz z ostatnią przedurlopową wypłatą.

Niestety, za nami bardzo trudny czas pandemi Covid-19 i dla wielu firm, może to skutkować niebezpieczeństwem niewypłacalności feriepneger dla swoich pracownikow.

Nie zawsze jest to zła wola ale brak płynności firmy, co powoduje brak środków na wypłatę takiego świadczenia.

Krótko o feriepenger czyli dodatku urlopowym.


Prawo do urlopu i wynagrodzenia urlopowego reguluje ustawa urlopowa Ferieloven. Zgodnie z tą ustawą, pracownicy mają prawo do 25 dni roboczych urlopu a osobą w wieku powyżej 60 lat przysługuje dodatkowy tydzień.

Celem feriepnger jest zastąpienie braku wynagrodzenia, gdy pracownik bierze urlop. Obliczane jest ono na podstawie wynagrodzenia w roku poprzednim, w którym uzyskano wynagrodzenia. Czyli za 2021 dostajemy pieniążki w roku 2022. Do podstawy obliczeń należy dodać również premie i prowizje. Feriepenger wynosi co najmniej 10.2 % podstawy wymiaru urlopu. Osobom powyzej 60 lat przysluguje 12,5 % podstawy wymiaru uroplu.

Prawo do urlopu jest prawem chronionym, dlatego pracodawcy nie mogą kształtować tego prawa w umowach z niekorzyścią dla pracownika.

Prawo do feriepenger jest utożsamiane z prawem do wynagrodzenia i takiej samej ochronie prawnej podlega.Pracodawca ma obowiązek " odkładania" wynagrodzenia urlopowego dla pracowników. Ze względu na fakt, że podlega ono szczególnej ochronie, niewypłacenie przez pracodawce tego świadczenia może nieść dla niego poważne kokewkencje.
Konsekwencje niezapłacenia wynagrodzenia urlopowego przez pracodawce.


Jeżeli pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia urlopowego po wezwaniu przez pracownika, można podjąć następujące kroki:Droga przez postępowanie pojednawcze:

 1. Jeżeli pracodawca nie wypłacił feriepneger, na początku proponuję skontaktować się z pracodawcą w celu wyjaśnienia sytuacji. Bardzo często nie jest to zła wola a jedynie błąd księgowy.

 2. Jeżeli jednak pracodawca nie wyjaśnia sytuacji a feriepenger nie zostało wypłacone, należy pisemnie wezwać pracodawce do wypłaty świadczenia, określając krótki termin np. tydzień. Wezwanie dla celów dowodowych należy wysłać listem poleconym.

 3. Gdy pracodawca w dalszym ciągu nie odpowiada na wezwanie, pieniądze nie zostały wypłacone można wnieść sprawę do komisji rozjemczej czyli Forliksrådet.

 4. Jeżeli na posiedzeniu pojednawczym dojdzie do ugodowego załatwienia sprawy i pracodawca wypłaci świadczenie, postępowanie uważa się za zakończone. W przypadku gdy mimo ugody, pracodawca nie wypłacił świadczenia należy skierować sprawę do komornika w celu przeprowadzenia egzekucji wierzytelności.

 5. Jeżeli jednak nie dojdzie do polubownego załatwienia sprawy, komisja przekaże na wniosek sprawę do właściwego sądu rejonowego. W takim wypadku ważne jest skonsultowanie się z adwokatem czy istnieją podstawy do wniesienia sprawy do sądu.


Gdy nie zdecydujesz się na postępowanie pojednawcze:

 1. Pracodawca nie wypłacił feriepnger w ustalonym terminie. Należy mu wysłać upomnienie, wskazując kwotę, czego dotyczy upomnienie ,określić krótki termin na spełnienia żądania a także zaznaczyć, że w przypadku się spełnienia żądania podejmiesz dalsze kroki prawne.

 2. Jeżeli pracodawca nie wypłacił feriepenger po pierwszym upomnieniu, należy wysłać po 4 tygodniach ponowne ponaglenie, jednocześnie ostrzegając o zamiarze wszczęcia postępowania upadłościowego i powołać się na art. 63 konkursloven| "Dersom skyldneren har lovbestemt regnskapsplikt, eller har hatt slik regnskapsplikt i det siste år før konkursbegjæring ble innsendt, skal insolvens i alminnelighet antas å foreligge når konkurs begjæres av en fordringshaver som bevislig har krevd skyldneren for klar og forfalt gjeld og som minst 4 uker deretter har latt forkynne for skyldneren en oppfordring til å betale innen to uker. Konkursbegjæringen må i tilfelle være kommet inn til retten i løpet av de første to uker etter at betalingsfristen utløp.I den betalingsoppfordring som skal forkynnes for skyldneren, skal skyldneren gjøres oppmerksom på fordringshaverens adgang til å begjære konkurs åpnet dersom betaling ikke skjer innen fristens utløp, og på at insolvens ved behandlingen av konkursbegjæringen i alminnelighet skal antas å foreligge når fordringshaveren har gått frem etter reglene i denne paragraf."

 3. Doręczenie należy wysłać w dwóch egzemplarzach do urzędnika dostarczającego pozwy sadowe. Koszt takiego doreczenia to 489 kr ( na dzień 8.06.2022) i zostaniesz powiadomiony o skutecznym doręczeniu.

 4. Jeżeli pracodawca w dalszym ciągu nie zapłaci, po upływie dwutygodniowego terminu zapłaty, należy złożyć wniosek o otworzenie postępowania upadłościowego -konkursbegjæring. Wniosek należy złożyć w 5 egzemplarzach do sądu rejonowego w gminie w której pracodawca ma siedzibę a jeżeli jest to jednoosobowa działalność - w sądzie rejonowym w gminie w której pracodawca ma miejsce zamieszkania (można to sprawdzić na stronie Brønnøysund)w ciagu dwóch tygodni od upływu terminu wyznaczonego dla pracodawcy. Jeżeli nie będzie ono wysłane w tym terminie, ostrzeżenie należy wyslac jeszcze raz. Ponadto do wniosku należy dołączyć wykaz z rejestru gospodarczego.

 5. Ważnym jest by wniosek spełniał wszystkie warunki formalne i był zlożony pisemnie z odpowiednimi załącznikami.

 6. Istotne jest również złożenie wniosku o zwolenienie z kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym Ważne by był on wypełniony poprawnie, da to możliwość szybkiego rozpatrzenia zasadności wniosku.

 7. Kiedy sśd bedzie rozpatrywał Twoj wniosek, będziesz poproszony o stawienie się i złożenie zeznań.

 8. Po otworzeniu postępowania upadłościowego musisz złożyć wiosek o pokrycie zaległego wynagrodzenia z Lønnsgarantiforndet zgłaszając swoje roszczenia do zarządcy majątku upadłego- czyli pracodawcy.

Całe postępowanie może być dość skomplikowane, ważne jest poprawne wypełnienie wniosków i dotrzymanie terminów. dlatego dość praktyczne może okazać się zatrudnienie adwokata, którego koszty mogą zostać pokryte z Funduszu Gwarancji Wynagrodzeń.


Rola Arbeidstilsynet w całym procesie polega przede wszystkim na pokierowaniu pracownika, który nie otrzymał wynagrodzenia jak cała procedura wygląda, wyjaśnienie przepisów i działań jakie pracownik powinien podjąć.


Comments


RECENT POST
bottom of page